wie zijn wij?

< GESCHIEDENIS

De stichting Ruimte Denken is ontstaan als vervolg op het gelijknamige symposium van 27 maart 2013. De stichting is opgericht op 22 mei 2014. Het motto van het symposium - vrijdenkers maken het verschil in ruimtelijke ontwikkeling - krijgt hiermee een direct vervolg in een nieuw voertuig voor activiteiten. De tijd is immers rijp voor een innovatieve aanpak van gebiedsontwikkeling waarbij kunstenaars, specialisten en opdrachtgevers in samenwerking antwoorden geven op nieuwe thema's. Thema's zoals de dilemma's van een gemeente met een grotere betrokkenheid van de bevolking bij leegstand van maatschappelijk vastgoed als scholen en kerken. Of bij de vormgeving van energielandschappen. Stimuleren van cultuurbewust opdrachtgeverschap is een achterliggend doel.

Om een indruk te geven van wat we bedoelen, zijn hier 10 'best practices'  te zien.
10 Best Practices

DOEL

Het doel van de stichting Ruimte Denken is:

- het bevorderen dat verbeeldingskracht en creatieve activiteit worden ingezet bij vraagstukken ter verbetering van de omgevingskwaliteit van het landschap en de stad

- het stimuleren van kunst in de openbare ruimte en de kwaliteit van het publieke domein

- het bevorderen van gedachtevorming en ontwikkeling van ideeën en concepten over functie, toepassing en gebruik van kunst voor het algemeen maatschappelijk nut en welzijn (met nadruk op bestendigheid).


De stichting probeert dit doel te bereiken door:

- het organiseren van dialoog d.m.v. symposia, lezingen en bijeenkomsten op het gebied van kunst in de openbare ruimte

- het agenderen van vraagstukken via publicaties

- het organiseren van werkbezoeken, tentoonstellingen, manifestaties en vergelijkbare evenementen

- het opzetten of deelnemen aan projecten en het adviseren over procesaanpak en werkwijzen

- het bieden van samenwerkingsmogelijkheden d.m.v. deze website, een nieuwsbrief en netwerkactiviteiten.

Per activiteit bekijken we met welke partner we het best kunnen samenwerken. Daarvoor hebben we een flexibele schil van professionals om ons heen verzameld.

BELEIDSPLAN

In het eerste jaar van zijn bestaan beoogt de stichting:

- een symposium in 2015 voor te bereiden en te realiseren

- werkateliers te vertalen naar concrete casussen

- het onderwerp 'landschap en kunsten' uit te werken in een publicatie

- de website Ruimte Denken meer inhoud te geven

- een financieel beleidsplan af te ronden.

 

Over 3 jaar wil de stichting bereikt hebben dat:

- vrijdenkers structureel inzetbaar zijn bij processen die echte verandering bewerkstelligen

- de inzetbaarheid van kunstenaars bij deze processen geland is in de kunstwereld

- structurele steun is verworven bij de Mondriaanstichting of anderszins

- deze 3 jaar worden geëvalueerd met het oog op een volgende periode.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

- Jan van IJzendoorn, voorzitter

- Hermelinde van Xanten, secretaris

- Peter Bergmans, penningmeester

Adviseur van het bestuur is Peter Kurstjens.

 

De stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 60743697.

Het fiscaal nummer/RSIN is 854040894. 

Het bankrekeningnummer is NL32TRIO0197922821 (Triodosbank).

Het bestuur is bekend met de negen principes van de Governance Code Cultuur voor culturele instellingen. Het bestuurslidmaatschap van de stichting is een onbezoldigde functie. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Er is geen directie en geen Raad van Toezicht.

De financiële verantwoording vindt plaats d.m.v. een financieel jaarverslag met een goedgekeurde accountantsverklaring. Het eerste financiële jaarverslag is te verwachten in 2015 en is onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Webdesign

OK-parking: Joost van der Steen